Wonen

Woningbeleid

De woningmarkt in de gemeente Buren zit al jaren op slot. Toezeggingen uit het verleden blokkeren de bouw van nieuwe en passende woningen op plaatsen waar de behoefte is. Er moeten meer woningen komen voor de jonge inwoners van de gemeente Buren. Door het huidige beleid vertrekt de jeugd noodgedwongen naar andere gemeentes. Meer seniorenwoningen in deze vergrijzende gemeente is een belangrijk aandachtspunt. Bouwen voor groei en niet op krimp. Door de komst van statushouders is het kleine aanbod van huurwoningen volledig opgedroogd. De gemeente moet ervoor zorgen dat niet alleen statushouders een woning kunnen vinden, maar ook de jeugd van de gemeente Buren. CDA Buren wil dat de gemeente met projectontwikkelaars en provincie in gesprek gaat, om passende woningbouw te stimuleren. We gaan bouwen naar behoefte van de burger, in alle kernen.

Infrastructuur

Een veilige en goede infrastructuur kan lastig te realiseren zijn en is duur, maar toch vindt CDA Buren dat hier intensief op ingezet moet worden. Initiatieven vanuit de gemeenschap zijn cruciaal. Veiligheid voor fietsers, voetgangers en ander verkeer is belangrijk. Ondanks dat in het verleden de straatverlichting is verminderd, wil CDA Buren dat juist in het buitengebied goede verlichting aanwezig is. Onveilige verkeerssituaties, zoals bijvoorbeeld tussen Maurik en Tiel, waar onze fietsende jeugd gevaar loopt, zijn voor CDA Buren onacceptabel. Er moet ruimte zijn voor de vele fietsers in onze gemeente, waaronder ook fietstoeristen.

Het centrum van de kernen, gemeentelijke faciliteiten, sportverenigingen, kerken, scholen en dorpshuizen moeten veilig en goed bereikbaar zijn. Het CDA Buren wil maatwerk in het bestemmingsplan met het oog op veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid en oplossingen voor verkeersoverlast en veiligheidsproblemen in de gemeente.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Duurzaamheid betekent keuzes maken. Kiezen voor de toekomst en de langere termijn of kiezen voor het snelle geld van vandaag en morgen. Het CDA Buren vindt dat duurzaamheid een samenspel moet zijn tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en inwoners. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een aarde die we door willen geven. Dit houdt onder meer in dat CDA Buren voorstander is van hergebruik van bestaande gebouwen, producten en grondstoffen, water-, warmte- en energiebesparing en dat nieuwbouw past bij de natuur en omgeving. Volgens het CDA Buren kan dit alleen in samenspel tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en inwoners. Allen hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu nu en in de toekomst. CDA Buren is van mening dat de lokale overheid een voorbeeldfunctie heeft en de duurzaamheid op alle mogelijke manieren zal moeten uitdragen.

Vingerwijzen kan niet meer, we moeten het gezamenlijk oppakken. Doen wij dit niet dan pakt de provincie of het rijk de ruimte. Dan wordt er over ons en zonder ons besloten! Dat voorkomen wij met een deugdelijk en onderbouwd beleid.

De gemeente moet actief initiatieven van bewoners met betrekking op duurzaamheid stimuleren. De gemeente moet luisteren naar alle bewoners maar wel de gewenste richting aangeven. Particuliere initiatieven om braakliggende industriegronden te gebruiken als zonne-energiecentrale of het plaatsen van windmolens in het landelijk gebied, actief ondersteunen.

De gemeente moet in gesprek gaan met woningcorporaties en projectontwikkelaars en hen stimuleren om duurzaamheid prioriteit nummer 1 te maken bij bouw en renovaties.

Experimenten met alternatieve lokale energiewinning zou ondersteund, gestimuleerd of zelfs gefaciliteerd moeten worden. Hiervoor moet de gemeente mogelijkheden scheppen.

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes