Sociale structuur

Een sociale structuur is van groot belang voor burgers. Binnen een sociale structuur kan inhoud gegeven worden aan: respectvol met elkaar omgaan, het bestrijden van eenzaamheid en het (leren) samenwerken in een team. Ook mentale weerbaarheid voor zowel jong als oud wordt vergroot als er sprake is van een sociale structuur waarop teruggevallen kan worden.

Onderdelen van een sociale structuur zijn scholen, (sport)verenigingen, dorpshuizen en bedrijven. Het CDA Buren is van mening dat deze sociale structuren waar mogelijk aanwezig moeten zijn in elke kern van de gemeente Buren.

Scholen

Opgroeiende kinderen in de gemeente Buren moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en benutten. Scholen moeten voldoen aan kwaliteitseisen om dit te waarborgen. Onderwijs moet gericht zijn op gelijke kansen. Elk kind moet de gelegenheid hebben een (basis)opleiding te volgen die deuren opent voor zijn of haar toekomst. Als daar extra begeleiding voor nodig is, dan moet die geboden worden. CDA Buren is van mening dat elk kind naar een school moet kunnen gaan die in de buurt ligt en is daarom voor een evenwichtige spreiding van basisscholen over de kernen.

Verenigingen en sportclubs

Het verenigingsleven zorgt voor structuur, leert jong en oud samen te werken en verbindt mensen. Sporten is daarnaast goed voor lichaam en geest en zorgt voor sociale contacten. Verenigingen en sportclubs vervullen naast hun primaire taak een belangrijke maatschappelijke rol en zijn van grote waarde om sociale betrokkenheid (integratie, samenspelen, samenleven) te vergroten.

Sporten of deelnemen aan een vereniging moet voor iedereen tot de mogelijkheden behoren, jong en oud, arm en rijk, gezond en kwetsbaar.

Dorpshuizen ofwel dorpsontmoetingsplaatsen

De inwoners en in het bijzonder de vrijwilligers zijn de basis van gespreide verantwoordelijkheid. De dorpshuizen en/of multifunctionele centra spelen hierin een belangrijke rol. Ze vervullen een essentiële functie voor de onderlinge ontmoetingen en functioneren van de plaatselijke samenleving. Zij spelen een rol in de strijd tegen vereenzaming, in educatie van bijvoorbeeld ouderen op het gebied van zelfredzaamheid en veiligheid en bieden een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Zij kunnen een plek zijn waar informatieverstrekking vanuit de gemeente aan haar burgers plaatsvindt.  Zij zijn het hart van de kernen en moeten dat ook blijven. Het CDA Buren pleit ervoor dat de vitale voorzieningen verbonden worden met de dorpshuizen. 

CDA Buren staat voor het behoud van dorpshuizen in de kernen van onze gemeente, zoals bijvoorbeeld ‘t Klokhuis in Maurik en de Hoekenburg in Rijswijk.

Solidariteit

De verdergaande digitalisering van onze samenleving en ons leven, alsmede het verdwijnen van vertrouwde faciliteiten (postkantoor, bank, bemande benzinepomp, lokale winkels) levert met name voor de ouderen onder ons problemen op. Vereenzaming en vervreemding liggen daarbij op de loer. Ook tegen deze achtergrond wil het CDA Buren de betrokkenheid van haar inwoners bij de gemeente, familie, de kerk, de school, het dorp of de buurt, het bedrijf, de instelling en de vereniging zo veel mogelijk stimuleren.

De toenemende vraag naar mantelzorg, behoud en versterking van de kwaliteit daarvan, vraagt extra inzet van de gemeente. De gemeente moet zich inzetten om met name hulpverleningsorganisaties, die met vrijwilligers werken, meer te gaan samenwerken en ondersteunen. De gemeente moet zorgen, dat gezinleden als mantelzorger minder worden belast, door meer ondersteuning te bieden bij het voldoen aan de zorgbehoefte van burgers.

Free Joomla! templates by AgeThemes