Economie

Buren als plattelandsgemeente

Buren is een prachtige plattelandsgemeente. Een groot gedeelte van ons uitgestrekt grondgebied is in gebruik voor landbouw, veeteelt, fruitteelt en recreatiegebieden. Samen zijn zij belangrijk voor de economie van onze gemeente en zorgen voor werkgelegenheid en een omgeving waarin het prettig recreëren is. Voor het CDA Buren is het van belang dat inwoners, ondernemers waaronder agrariërs, middenstand en bezoekers van onze gemeente goed met elkaar kunnen samenleven. Dat betekent aanvaarden van de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten. CDA Buren wil dat de onvoltooide projecten nu eens afgerond worden en op stapel staande projecten worden uitgevoerd, voordat er nieuw beleid gedefinieerd wordt. Dit geldt voor zowel bedrijfs- en agrarische projecten als woningbouw. CDA Buren wil dat agrariërs kunnen blijven ondernemen, maar ook dat agrarische bedrijven behouden blijven. CDA Buren vindt dat er aandacht moet zijn voor mensen- en dierenwelzijn, natuur en omgeving, binnen de wettelijke kaders.

Agrariërs

Agrariërs kunnen veel betekenen. Zij kunnen het beheer en onderhoud van het buitengebied efficiënt en effectief invullen. Het CDA Buren vindt dat de gemeente het dan ook mogelijk moet maken dat agrariërs meer kansen krijgen om natuur en landschapsgebieden te ontwikkelen en te beheren.

MKB

Midden- en kleinbedrijven in de gemeente zijn de dragers van de lokale economie en zorgen ook voor de nodige vernieuwing. Het CDA Buren wil dat de gemeente een proactief stimuleringsbeleid ontwikkelt voor deze ondernemers.

Werkgelegenheid

Het CDA Buren vindt dat de gemeente mogelijkheden moet creëren voor de jeugd en ouderen om aan het werk te komen en contacten te leggen met lokale werkgevers. Goede werkgelegenheid voor onze jeugd in combinatie met voldoende woonruimte is een motor voor de lokale economie en versterkt de sociale structuur. Er moet ook ruimte zijn voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, schoolverlaters en statushouders. Het CDA Buren wil bedrijven aanmoedigen om ook voor deze groep een plek in hun organisatie te vinden.

Digitale ontsluiting

Digitale bereikbaarheid is in deze tijd noodzakelijk. Inwoners moeten in een zich ontwikkelende, plattelandsgemeente kunnen werken, wonen en zorg kunnen ontvangen. Essentiële vitale voorzieningen moeten behouden blijven voor alle dorpskernen en gefaciliteerd worden in de buitengebieden. Dit helpt zowel in het kader van het aantrekkelijk houden van de gemeente voor onze jeugd, het bedrijfsleven en voorkomen van vereenzaming alsmede ondersteuning bij zorg van de ouderen. Het CDA Buren kiest daarom ook voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden en alle dorpskernen.

Free Joomla! templates by AgeThemes