Bestuur

De marges voor het bestuur van de gemeente zijn smal. Veel beleid en wetgeving wordt gemaakt op europees, landelijke en provinciaal niveau. Daar is de gemeente dan vaak het uitvoerende orgaan van. Maar de gemeente kan het verschil maken door accenten te leggen op die zaken die de burgers en bedrijven aangaan. Keuzes waardoor de burgers van Buren en de bedrijven zich op een betere manier kunnen ontplooien. Veel van het beleid is reeds besloten wanneer het uit eindelijk bij ons in de gemeente Buren landt. Wij kunnen zelf wél de nuances aanbrengen. Dus kiezen voor gezin in de breedste zin van het woord, voor samenleving en voor lokale economie.

Het gemeentebestuur en de ambtenaren hebben geen eenvoudige taak in deze snel veranderende wereld. Beschermen wie beschermd moet worden en reguleren en corrigeren waar het nodig is. De marges om te sturen zijn smal. CDA Buren vindt het de taak van de gemeente om de kleine vrije ruimte passend in te vullen voor de gemeente Buren.

Solide economische begroting en financieel beleid

Het CDA Buren werkt altijd vanuit een solide begroting. Op basis van gezonde financiën kan geïnvesteerd worden in de sociale voorzieningen, onderwijs, zorg, gezondheid, sport, cultuur en werkgelegenheid van de gemeente.

Het CDA Buren zet zich in voor een gezond financieel beleid van de gemeente, voor de korte en de langere termijn. Het CDA Buren is dan ook van mening dat gemeentelijke diensten kostendekkend dienen te zijn, tenzij er goede gronden zijn om hiervan af te wijken.

Het CDA Buren pleit ervoor om het OZB-beleid te koppelen aan een solide financieel begrotingsbeleid.

Aanbestedingen

Het CDA Buren vindt dat de gemeentelijke aanbestedingen zodanig moeten worden opgezet dat de lokale ondernemers een reële kans hebben om mee te doen. Dit stimuleert de lokale economie en vergroot de gezamenlijkheid om te bouwen aan de toekomst. De gemeente moet zorgen voor de juiste voorwaarden bij aanbestedingen.

De burger als klant

De inwoners van de gemeente Buren vormen de klantenkring waarvoor de gemeente een dienstverlening uitoefent. Het CDA Buren vindt dat de gemeente dan ook goed bereikbaar en benaderbaar moet zijn, de burger betrokken moet zijn en de wederzijdse communicatie goed moet zijn. Dit uit zich ook in oplossingsgericht meedenken met de burger en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Samenwerking met andere gemeenten

Samenwerking met andere gemeente moet leiden tot kwaliteitsverbetering, doelmatigheid en kostenbesparing voor de inwoners van de gemeente en leiden tot een versterking van het unieke karakter van onze plattelandsgemeente. Het CDA Buren vindt dat de samenwerkingsverbanden tussentijds op doelmatigheid geëvalueerd moeten worden en kunnen worden stopgezet als ze in de praktijk niet naar verwachting functioneren.

Zelfstandig

CDA Buren vindt dat de gemeente Buren een zelfstandige gemeente moet blijven, en moet samenwerken waar het kan. Het CDA Buren zal zich hiervoor inzetten.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes