Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

In de visie van CDA Buren gaan wij uit van zelfstandige kernen met voldoende kracht om de kernen leefbaar en levensvatbaar te houden of weer te maken. Daarvoor is voldoende nieuwbouw noodzakelijk. De gemeente Buren moet aantrekkelijk blijven als het groene hart in het rivierenland. Jong en oud wonen en leven samen in groene kernen waar plaats is voor goed onderwijs, een dorpshuis, een kerk en een dorpsraad. Nu en in de toekomst.

 • Een kern moet voldoende omvang hebben om zelfstandig te kunnen voorzien in de belangrijkste voorzieningen:
  • een schoolvoorziening met voldoende kinderen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven;
  • een dorpshuis om de bewoners een plaats te geven waar men elkaar kan ontmoeten en afspraken gemaakt kunnen worden over de invulling van de toekomst in het dorp;
  • een sportclub met meerdere mogelijkheden voor jong en oud om actief te zijn, te worden en te blijven;
  • een kerk voor de samenkomst en activiteiten om elkaar te ondersteunen, zodat men langer zelfstandig is of haar plaats in de kerk kan blijven invullen.
 • CDA Buren is voor een dorpsraad met beperkte financiële middelen om de keuzes te maken die bij die kern horen, een speeltuin, een jaarmarkt etc.
 • CDA Buren wil denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken.
 • CDA Buren wil minder regels en administratie. Binnen de marges van openbare orde en veiligheid willen we het makkelijker maken voor verenigingen en andere instellingen om iets te organiseren. Wij staan open voor nieuwe initiatieven. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend, zodat deze niet telkens verlengd hoeven te worden.
 • Evenementen als concerten en tentoonstellingen moeten binnen de veiligheids- en geluidsmarges makkelijk een vergunning kunnen krijgen.
 • CDA Buren wil dat dienstverlening dicht bij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden én waar mogelijk digitaal. Het moet altijd mogelijk blijven om fysiek contact te hebben met de gemeente.

Belangrijk onderdeel van het kerngericht werken is de participatie (het meedoen) van de inwoners. Het dorpsbudget is daar al een voorbeeld van, maar ook het meebeslissen over de eigen omgeving. CDA Buren wil de inwoners meer stem geven en daar hoort participatie bij. Dat moet dan wel echte participatie zijn: niet een informatieavond waar plannen al kant-en-klaar gepresenteerd worden, geen nieuwbouwplannen waar je alleen ‘ja’ op kunt zeggen en geen inrichting van het dorp die niemand gaat gebruiken. Inwoners moeten zo vroeg mogelijk kunnen meedenken over ontwikkelingen in hun directe omgeving en, waar mogelijk, meebeslissen. Het dorp is immers van de inwoners! Via de participatieladder kan aangegeven worden welke invloed de inwoners kunnen hebben op plannen in en voor hun dorp.

Om goed op de hoogte te blijven van wat speelt wil CDA Buren dat de kernwethouder en kernregisseur minimaal twee keer per jaar overleg hebben met de inwoners van het dorp. Daarnaast zijn we voorstander van een portefeuille Inwonerparticipatie, met extra aandacht voor jongeren en senioren.

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeers- en geluidsoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte. Waar zich dat voordoet moet het hoge prioriteit hebben.

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk.

 • Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. Ze moeten daadwerkelijk aanwezig en zichtbaar zijn en makkelijk benaderbaar in de buurt.
 • We waarderen de rol van de wijkagent of BOA in onze wijken en dorpen. CDA Buren kiest voor meer wijkagenten of BOA’s.
 • Inwoners kunnen signalen van ondermijning anoniem melden, maar daarvoor is wel voorlichting nodig over wat ondermijning is en waar en hoe precies gemeld kan worden.
 • Al dan niet mobiel cameratoezicht is een mogelijkheid om in te zetten op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.
 • CDA Buren gaat nooit akkoord met de komst van coffeeshops in onze gemeente.

CDA Buren is een voorstander van het uitdagingsrecht (Right to Challenge): wij willen dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen als zij dat beter, sneller of goedkoper kunnen. Dit kan om van alles gaan: al genoemd is het onderhoud van snippergroen, maar ook het beheer van speeltuinen en sportvelden, de zorg voor ouderen en het onderhoud van bankjes kunnen hier onder vallen.

CDA Buren is voor samenwerking in de regio, dat levert efficiëntiewinst op en vermindert kosten voor de gemeente Buren. Vat op gemeenschappelijke regelingen is echter steeds moeilijker te krijgen. We zien dat bijvoorbeeld bij de AVRI.

CDA Buren is ook voorstander van een kerntakendiscussie. Doen de gemeenschappelijke regelingen nog waarvoor ze bedoeld waren en zo nee, wat vinden we daar dan van? En is de vorm waarin we nu samenwerken wel de beste vorm?

Er worden initiatieven ontwikkeld en beslissingen genomen die voor raadsleden lang niet altijd even goed te overzien zijn. Als raad wil je in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zijn bij ontwikkelingen binnen een GR.

Daarom is CDA Buren van mening dat een onafhankelijke rekenkamer een hulpmiddel is om meer grip te krijgen. Laat in de regio een onafhankelijke rekenkamer onderzoek doen naar de (initiatieven van) gemeenschappelijke regelingen, zodat ook vanuit de raden de grip en inzicht verbeterd kan worden.

Free Joomla! templates by AgeThemes