Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

In de gemeente Buren hebben wij het geluk dat er voldoende ruimte en groen beschikbaar is. De balans tussen de verschillende activiteiten van wonen, werken en recreëren moet in stand blijven. Wij staan voor het behoud van ons groene hart in het Rivierenland.

Ook in onze gemeente is er plaats en moet er plaats blijven voor ondernemers, landbouw, het MKB en ook recreatie.

De gemeente Buren heeft ook voor de toerist veel te bieden. Mooie fietsroutes, wandelroutes langs klompenpaden en natuurlijk de langere wandelroutes tussen Rijswijk en Lienden en Ravenswaaij en Lienden. In de regio zijn in 2020 een vijftal opgaven gedefinieerd: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. CDA Buren is van mening dat groei van toerisme mogelijk moet zijn, maar dat onze identiteit daarin niet verloren mag gaan. We zijn tenslotte niet het (Fruit) pretpark van Gelderland. We steunen de regionale aanpak, maar hebben zeker ook oog voor lokale initiatieven.

De ambitie van CDA Buren is groot, maar er is een duidelijke samenhang met ons landschap en de cultuur in onze kernen. Wij zijn voor een evenwichtige groei waarin voor veel activiteiten plaats is maar zeker niet voor alles.

 • Er moet ruimte zijn voor een evenwichtige groei voor ondernemers, landbouw en toerisme.
 • De gemeente moet de lokale ondernemers beter faciliteren in het realiseren van hun plannen. Geen periode van 3 jaar of meer zoals nu soms het geval is voordat de gemeente een vergunning gaat afgeven. CDA Buren is dus voor een ondernemersloket waar alle zaken snel en effectief besproken kunnen worden en beslissingen binnen een aanvaardbare periode genomen worden.
 • Bij een gelijkwaardige aanbieding moet de voorkeur uitgaan naar een lokale ondernemer.
 • De gemeente Buren betaalt haar rekeningen binnen 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, zodat wij bijdragen aan een gezonde financiële positie van de ondernemer.
 • De omvang van een recreatiepark moet passen bij de schaalgrootte van een kern en de aanwezige infrastructuur. Recreatie mag niet overheersend zijn en daarmee ons landschap of cultuur in de kernen beschadigen.
 • CDA Buren wil de stijging van de toeristenbelasting koppelen aan de stijging van de OZB-belasting.
 • Innovatie op alle vlakken moet een prioriteit worden, voor ondernemers, in de landbouw maar ook voor mensen die vanuit huis werken. Glasvezelverbindingen moeten in de gehele gemeente beschikbaar komen in de komende periode voor elke woning en onderneming.
 • CDA Buren wil duidelijke keuzes maken wat waar in onze gemeente past. Niet alles kan overal, de ruimte is schaars. De balans tussen werken, wonen, recreatie en natuur moet goed bewaard worden.
 • Wij willen dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, voldoende stage- en leerplekken en investeringen in innovatie.

 • De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers. CDA Buren gaat meewerken aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.
 • We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen. Als uitgangspunt hanteert CDA Buren dat de werkgever voor huisvesting moet zorgen op het terrein van de werkgever.
 • CDA Buren wil dat werkgevers ervoor zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van de belangrijkste regels die in Nederland gelden en de publieke voorzieningen.

 • Werken geeft mensen levensvreugde.
 • Mensen in de bijstand helpen we naar verantwoorde dagbesteding, zinvol vrijwilligerswerk of lokale buurtbaan.
 • Werkloze vrijwilligers en mantelzorgers boven de 60 jaar die gebruikmaken van de bijstand en structureel enkele dagdelen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij vrijstelling van de sollicitatieplicht.
 • We willen dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in onze regio. We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij ervaring opdoen in een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hier ligt ook voor de gemeente een taak.

 • De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers. CDA Buren gaat meewerken aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.
 • We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen. Als uitgangspunt hanteert CDA Buren dat de werkgever voor huisvesting moet zorgen op het terrein van de werkgever.
 • CDA Buren wil dat werkgevers ervoor zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van de belangrijkste regels die in Nederland gelden en de publieke voorzieningen.

De klimaatverandering is volgens CDA Buren vooral het gevolg van het ingrijpen van de mens. Als de mens medeverantwoordelijk is voor de veranderingen in ons klimaat dan zijn wij ook medeverantwoordelijk voor het herstellen van het klimaat. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan onze gemeentegrenzen.

De maatregelen die CDA Buren voorstaat zijn dus meer dan alleen gericht op onze gemeente, ze zijn gericht op herstellen van de balans tussen mens, dier en het totale milieu. Wij ondersteunen de initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en het vergroten van de biodiversiteit in goede samenhang met de landbouw in onze gemeente.

 • Wij willen groene daken, het afkoppelen van hemelwater op het riool en energiebesparende maatregelen stimuleren.
 • Ten aanzien van windmolens en zonnecollectoren is het essentieel dat er lokaal (dat wil zeggen: in de directe omgeving) voldoende draagvlak is, voordat plannen worden uitgevoerd. CDA Buren is geen voorstander van zonnepanelen op goede landbouwgrond.
 • Het terugdringen van de energiebehoefte is de beste manier om energie te besparen, isoleren van woningen, daken, vloeren en spouwmuren is een belangrijke stap in het energie-neutraal maken van onze bestaande woningen.
 • Het gebruik van waterkracht. In ons landschap hebben wij gelukkig de rivieren die ons kunnen helpen bij het opwekken van energie, daar willen wij ook op inzetten en maximaal benutten.
 • Nieuwe technologieën gaan ons helpen de afgesproken doelen te behalen, nu alles inzetten op de bestaande oplossingen sluit de weg naar nieuwe oplossingen af.
 • Aardwarmte en het gebruik van de warmte uit de rivieren kan bijdragen aan de verwarmingen van onze huizen.
 • CDA Buren is van mening dat er in de energietransitie ook gekeken moet worden naar alternatieven voor wind en zon, zoals bijvoorbeeld het gebruik van waterstof als vervanger van aardgas.
 • Kleine windmolens bij bedrijven, boerderijen en tuinders passen goed in het landschap en zijn een goed voorbeeld van kleinschalige oplossingen.
 • Zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen heeft duidelijk onze voorkeur boven het aanleggen van grootschalige zonneparken op onze belangrijke natuur- en landbouwgronden, die moeten zo veel mogelijk worden ontzien. Op nieuwe bedrijfsgebouwen en bij projecten voor koop- en huurwoningen moeten zonnepanelen verplicht worden aangebracht
 • CDA Buren kiest voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwekken van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen.
 • CDA Buren wil de opbrengsten van het opwekken van onze duurzame energie in een investeringsfonds storten en inzetten voor het isoleren van woningen en bedrijven. Daarnaast kan dit fonds gebruikt worden om ook het landschap en natuur in onze gemeente te versterken.
Free Joomla! templates by AgeThemes