Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 • We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen.
 • Woningbouw is nodig in alle kernen. Enerzijds om de eigen behoefte op te vangen, anderzijds om nieuwkomers de kans te geven een dorp levendig te houden. Want voldoende inwoners zijn nodig om het verenigingsleven intact te houden, de school te bevolken, in dorpshuis of kerk actief te zijn en in de sociale contacten naar elkaar om te zien.
 • Er moet een goede mix zijn van verschillende soorten woningen: zowel goedkope huur- en koopwoningen als ruimere kavels voor de mensen die zich dat kunnen veroorloven.

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Er is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een inkomen tot modaal en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning.

 • CDA Buren is voor het bouwen van tenminste 1400 woningen tot en met 2030, bij voorkeur in de kleine kernen.
 • Kleine kernen zijn voor hun leefbaarheid afhankelijk van nieuwbouw, daarom zijn wij van mening dat aan die kleine kernen prioriteit gegeven moet worden.
 • Bouwprojecten moeten naast betaalbare koopwoningen ook bestaan uit tenminste 30% sociale huurwoningen.
 • De woningen moeten voor een deel levensloopbestendig zijn zodat starters en ouderen naast elkaar kunnen wonen en hun plaats in de kern kunnen innemen of behouden. Daarnaast moeten er voldoende kleinere woningen zijn om doorstroming van zowel starters als senioren te bevorderen.
 • We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente. Een sociaal en/of economische binding met de woonplek kan daarin een vereiste zijn.
 • CDA Buren wil de bouw van tijdelijke woningen mogelijk maken (flexwonen, denk bijvoorbeeld aan Tiny Houses) Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, (‘spoedzoekers’) die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij aan starters, mensen die zijn gescheiden, of mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving.
 • Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt CDA Buren vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.
 • Belangrijk is de bereikbaarheid van voorzieningen en de veiligheid van de leefomgeving. Voor mensen met een zorgvraag is het van belang dat er voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is.

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie.

Wij investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen en natuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien.

 • De inrichting van de openbare ruimte mag geen sluitstuk zijn van economische activiteiten in de omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast onderdeel van ontwikkelopgaven.
 • Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert. Er moeten voldoende afvalbakken zijn (die ook geleegd worden!) en onoverzichtelijke plekken moeten worden aangepakt. Wij willen meer bankjes voor ontmoeting en rustmomenten waardoor het wandelend bewegen gestimuleerd wordt. Inwoners mogen in overleg die bankjes ook zelf maken en plaatsen.
 • Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen.
 • Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Ze kunnen snippergroen van de gemeente adopteren. De gemeente faciliteert de bewoners waar nodig met materialen en kennis, en organiseert hiertoe een vast aanspreekpunt per kern.
 • CDA Buren blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen. Parken, speelweides, volkstuinen en dorpsnatuur verhogen de leefbaarheid en ze zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien. Ook bevordert het de biodiversiteit waar CDA Buren een groot voorstander van is.
 • We willen bloemrijk bermbeheer en waar mogelijk natuurlijke afscheidingen zoals bijvoorbeeld een houtwal om een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het goede voorbeeld.

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking in de buurt. We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan.

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. We zijn voorstander van Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen. CDA Buren vraagt van de gemeente dit te stimuleren.

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 in het kader van de omgevingswet, een omgevingsvisie hebben vastgesteld.

De omgevingsvisie geeft ons de kans om doelen aan te geven die bereikt moeten worden in plaats van strakke regels waaraan voldaan moet worden en waarbinnen nauwelijks tot geen afwijking mogelijk is. Zo ontstaat een situatie die flexibeler is. Hoe dichter een initiatief bij de doelstelling komt, des te gemakkelijker de realisatie daarvan zal zijn. Het is daarom van belang dat we goed nadenken over de invulling van de omgevingsvisie. CDA Buren wil dat planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de kernen tot stand komt. Wij zien de gemeente als bewaker van integraliteit en pakken deze rol in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet.

Voor CDA Buren is het uitgangspunt dat een leefomgeving bij moet dragen aan het welzijn van inwoners met aandacht voor natuur, biodiversiteit en milieu. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor het bedrijfsleven, toerisme & recreatie. Lienden is bijvoorbeeld anders dan Buren en hoe je leefomgeving eruitziet, moet passen bij de unieke identiteit die onze kernen hebben. In onze kernen moet ruimte zijn voor groen, voor samenkomen, voor eigen identiteit, maar ook voor klimaatadaptatie in de vorm van wateropvang en bijvoorbeeld voldoende schaduwplekken. Daarom moet bij nieuwbouwprojecten aangegeven worden dat deze onderwerpen ingebed moeten worden in het ontwerp.

In een plattelandsgemeente als Buren zien we dat het aantal openbaar vervoer verbindingen steeds kleiner wordt, maar een goed openbaar vervoer netwerk is noodzakelijk om je goed te kunnen verplaatsen als je geen auto hebt. De buurtbus (lijn 263) die door vrijwilligers bemand wordt, is dan ook een welkome toevoeging, maar de Coronamaatregelen hebben in de afgelopen tijd laten zien hoe kwetsbaar zo’n vrijwilligersnetwerk en kleinere bus kan zijn. CDA Buren is van mening dat de gemeente Buren moet investeren op het vervoer van haar inwoners, door een gerichte lobby naar de provincie. Verduurzaming van vervoer kan voor een grote groep inwoners van de gemeente Buren bereikt worden door een goed openbaar vervoersnetwerk.

 • Om het schone elektrisch rijden te bevorderen willen we voldoende laadpalen.
 • Vernieuwende ideeën als laadpalen in combinatie met lantaarnpalen moeten daarin meegenomen worden.
 • Opdat bedrijven hun werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer willen wij meedenken om belemmeringen die zij ervaren weg te nemen.
 • Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg van wegen: van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen tot aan gras-parkeren, maar ook bijvoorbeeld circulair asfalt.
 • Fietsen is een gezonde een goede manier om te bewegen. De gemeente Buren moet het fietsverkeer daarom zo veel mogelijk bevorderen. Daarvoor zijn goede, veilige en goed onderhouden fietspaden nodig.
 • CDA Buren maakt zich sterk voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk, maar ook fietssnelwegen voor iets grotere afstanden naar het werk bijvoorbeeld. Overleg met buurgemeenten is daarvoor essentieel.
 • Goed en aantrekkelijk openbaar vervoer vermindert de afhankelijkheid van de auto. Dat is beter voor het milieu en bovendien een uitkomst voor wie geen autorijdt. Goed overleg met de provincie is belangrijk, want de gemeente is hiervoor afhankelijk van de provincie.
 • CDA Buren steunt eigen initiatief van buren die elkaar helpen, of als er een concept als elektrische deelauto, huurauto of scooter wordt opgezet.
 • Waar het openbaar vervoer niet komt, moet de provincie goed aanvullend vervoer regelen.

Bushaltes moeten schoon en veilig zijn en de opstap in de bus moet op een goede hoogte zijn.

Free Joomla! templates by AgeThemes