Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CDA Buren gelooft sterk in de kracht van de inwoners en de talenten die alle mensen hebben. Wij willen het enthousiasme en de betrokkenheid van onze eigen inwoners die de eigen omgeving, de eigen kern, ten goede komt belonen. De inwoner weet zelf wat goed is voor hem en zijn buurman, de jeugd ontmoet graag andere jongeren in het dorp en de ouderen praten met leeftijdsgenoten over welzijn en dorpsbelang. Daar hoort een dienende overheid bij die de inwoners meer ruimte geeft om actief mee te doen. Volgens ons kan dat met een dorpsbudget.

 • CDA Buren wil het huidige leefbaarheidsbudget ophogen naar € 3000,- en als dorpsbudget jaarlijks ter beschikking te stellen aan elke kern. Inwoners en gemeente maken laagdrempelige afspraken hoe dit budget ingezet kan worden. Het is aan de inwoners zelf om er een succes van te maken.

Middelpunt van een kleine kern zijn, naast de kerk vaak ook de school en het dorpshuis. Wij vinden dat beide plekken extra aandacht en waar nodig ondersteuning verdienen. Dan kan het gaan om zonnepanelen op het dak (die de gemeente collectief met korting kan inkopen), vrijstelling van OZB of meedenken met het schoolbestuur om een onderwijslocatie in stand te houden. Elke kern verdient een eigen onderwijsvoorziening, in de vorm van een volwaardige school of een dependance.

 • Onderwijs moet goed bereikbaar zijn en daarom moet leerlingenvervoer voldoende geregeld zijn. Dat geldt voor speciaal onderwijs, maar ook voor onderwijs op grond van geloof of levensovertuiging. Overigens zien wij hoogbegaafdheid ook als een vorm van speciaal onderwijs.
 • De dorpshuizen of vergelijkbare accommodaties spelen een cruciale rol als plek waar mensen elkaar ontmoeten. CDA Buren wil in elke kern een plek waar activiteiten voor jong en oud plaatshebben. Dorpshuizen zijn belangrijk voor het culturele leven, als ontmoetingsplek om eenzaamheid tegen te gaan en kunnen een rol spelen in het tegengaan van laaggeletterdheid.
 • Omdat wij onze inwoners serieus nemen en graag als gesprekspartner zien willen wij hen meer inbreng geven over het groen in hun buurt. Waar mogelijk en realistisch geven wij snippergroen aan de inwoners waarbij wij als tegenprestatie hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen vragen. Het is immers HUN buurt en HUN groen. De gemeente kan waar nodig faciliteren met materialen, kennis en een vast aanspreekpunt. Zo maak je de samenleving als eerste verantwoordelijk voor de eigen omgeving en dat is wat de mensen willen. Dat is ook het kerngericht werken dat CDA Buren wil.

 • Om de jonge jeugd aan het bewegen te krijgen wil CDA Buren de speeltuinen in de dorpen in stand houden. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk en laat haar waardering daarvoor ook blijken.
 • Wij willen elke speeltuin jaarlijks € 2000,- geven voor onderhoud en vervanging van toestellen. Zo promoten we het buiten spelen.
 • CDA Buren wil dat de gemeente overlegt met de scholen of de speelterreinen openbaar kunnen zijn, zodat de jeugd ook daar speelgelegenheid vindt. Van datzelfde schoolterrein kan een deel worden ingericht voor moes-, kruiden- of bloementuin om zo de jeugd dichter bij de natuur te brengen. De leerkrachten kunnen op deze manier aanschouwelijk onderwijs geven en laten zien dat aardbeien niet aan bomen groeien en dat viooltjes niet alleen muziekinstrumenten zijn.
 • Voor de oudere jeugd is een speelplek gewenst om ze vanachter de computer weg te halen en het bewegen te ervaren. Dat kan via het (proef)lidmaatschap van een sportvereniging.
 • Sportverenigingen kunnen in het kader van de open club-gedachte hun terrein voor iedereen beschikbaar stellen. Voetbalverenigingen kunnen hun huur terugverdienen door vitaliteitsactiviteiten te houden. Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor de jeugd en overdag voor senioren die dan tijd hebben) past daar uitstekend in.
 • Buurtsportcoaches zijn in dit beleid onmisbaar. Evenals voldoende sportveldjes en groene speeltuinen. In de omgevingsvisie moet de gemeente ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke functie.
 • Bij nieuwbouwprojecten moet hier rekening mee gehouden worden, zodat minimaal 5% van een bouwplan aan groen en spelen wordt besteed.

We zien dat ouderen steeds vaker vereenzamen, omdat leeftijdsgenoten wegvallen en de familie te weinig tijd heeft. Juist deze mensen, die een leven lang zich hebben ingezet voor ons welzijn en onze welvaart, moeten we aandacht geven. Het huisbezoek van 75-jarigen is daarbij een goed voorbeeld, evenals ontmoetingsmogelijkheden in dorpshuizen en andere accommodaties.

Belangrijk is natuurlijk dat we gezond oud worden. Daarvoor zijn preventieve maatregelen nodig, samen met de GGD en o.a. het Lokaal Preventie Akkoord en het Sport- en Beweegakkoord Buren. Beide akkoorden gelden voor alle leeftijden. De inzet op matig alcoholgebruik, een gezond gewicht (gezond eten en voldoende bewegen), niet roken en een mentale gezondheid onderschrijven wij van harte en daarom moet die structureel worden. De drie pijlers uit het beleidsplan Sociaal Domein (sterk netwerk, gezonde leefstijl en zinvolle dagbesteding) zijn hierbij leidend.

Niet iedereen wordt even gezond oud en dan gaat het met name om de mentale gezondheid. We weten dat in 2040 waarschijnlijk 1 op de 5 mensen dementie krijgt waarbij 70% van hen thuis woont en wordt verzorgd door een (vaak overbelaste) mantelzorger. Of thuis wonen dan de beste oplossing is, is de vraag, maar dat is landelijk beleid.

 • Buren moet een dementievriendelijke gemeente worden.
 • CDA Buren wil dat trainingen en voorlichting worden gegeven over leren omgaan met dementie.
 • Ook moet er een directe lijn zijn naar de deskundige Sociale Kern Teams die met de afgegeven signalen aan de slag gaan.
 • We stimuleren gezond gedrag ook door samen met partners actieve beweegprogramma’s aan te bieden en we promoten laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor alle leeftijden. Voor senioren Meer Bewegen voor Ouderen, beweegtuinen of duo-fietsen.

We zien dat ouderen steeds vaker vereenzamen, omdat leeftijdsgenoten wegvallen en de familie te weinig tijd heeft. Juist deze mensen, die een leven lang zich hebben ingezet voor ons welzijn en onze welvaart, moeten we aandacht geven. Het huisbezoek van 75-jarigen is daarbij een goed voorbeeld, evenals ontmoetingsmogelijkheden in dorpshuizen en andere accommodaties.

Belangrijk is natuurlijk dat we gezond oud worden. Daarvoor zijn preventieve maatregelen nodig, samen met de GGD en o.a. het Lokaal Preventie Akkoord en het Sport- en Beweegakkoord Buren. Beide akkoorden gelden voor alle leeftijden. De inzet op matig alcoholgebruik, een gezond gewicht (gezond eten en voldoende bewegen), niet roken en een mentale gezondheid onderschrijven wij van harte en daarom moet die structureel worden. De drie pijlers uit het beleidsplan Sociaal Domein (sterk netwerk, gezonde leefstijl en zinvolle dagbesteding) zijn hierbij leidend.

Niet iedereen wordt even gezond oud en dan gaat het met name om de mentale gezondheid. We weten dat in 2040 waarschijnlijk 1 op de 5 mensen dementie krijgt waarbij 70% van hen thuis woont en wordt verzorgd door een (vaak overbelaste) mantelzorger. Of thuis wonen dan de beste oplossing is, is de vraag, maar dat is landelijk beleid.

 • Buren moet een dementievriendelijke gemeente worden.
 • CDA Buren wil dat trainingen en voorlichting worden gegeven over leren omgaan met dementie.
 • Ook moet er een directe lijn zijn naar de deskundige Sociale Kern Teams die met de afgegeven signalen aan de slag gaan.
 • We stimuleren gezond gedrag ook door samen met partners actieve beweegprogramma’s aan te bieden en we promoten laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor alle leeftijden. Voor senioren Meer Bewegen voor Ouderen, beweegtuinen of duo-fietsen.

Een laagdrempelige voorziening als een dorpshuis is onontbeerlijk voor bijvoorbeeld beoefening van amateurkunst  en als ontmoetingsplek. Financiële ondersteuning door de gemeente is gerechtvaardigd als dat enerzijds het welzijn van de mensen bevordert, anderzijds gezondheidsproblemen  als eenzaamheid en daarmee gezondheidskosten voorkomt. Belangrijk voor organisaties (die ruimte niet al te duur kunnen huren) en voor de exploitatie van de gebouwen is dat verenigingsgebouwen als dorpshuizen en clubhuizen worden vrijgesteld van de OZB. Voor CDA Buren is dat een belangrijke wens. Zo ook het multifunctioneel gebruik van die gebouwen, waardoor de exploitatie beter wordt en het in stand houden makkelijker.

CDA Buren is de partij die hart heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers. Die laatste groep heeft het zwaar. Wij blijven ons hard maken voor respijtzorg, dagopvang en mantelzorgcompliment. Het geld dat daarvoor van het Rijk komt moet volledig gebruikt worden. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor jongeren die mantelzorg bieden.

 • Om het vrijwilligerswerk te bevorderen willen we soepele regels voor onkostenvergoedingen, administratieve lasten verminderen en een collectieve vrijwilligersverzekering.
 • Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leren jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het CDA wil minder regels en vergunningen voor verenigingen en clubs en meer ruimte voor eigen initiatief. Soms kan gewoon worden volstaan met algemene regels of met een melding.
 • Vergunningen voor verenigingen zijn bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet steeds opnieuw verlengd hoeven te worden).
 • Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel omgaan met evenementenvergunningen.
 • Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB.
 • Daar waar voorzieningen in een kern onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Scholen, zorginstellingen en verenigingen bijvoorbeeld kunnen dan gebruik maken van hetzelfde gebouw, zodat het behouden blijft.
Free Joomla! templates by AgeThemes